Loại án theo khoảng thời gian, theo cấp xét xử, theo đơn vị

Hình sự
Dân sự
Hôn nhân và gia đình
Kinh doanh thương mại
Hành chính
Lao động
Quyết định tuyên bố phá sản
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính