87
ngày 18/07/2019
  • 282
  • 432
  • Vũ Văn Th - phạm tội trốn thuế (điều 200 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Không
  • 0
  • Vũ Văn Th phạm tôi "Trốn thuế"