18
ngày 06/06/2019
  • 98
  • 152
  • Đặng Văn Đ "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép (điều 349 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
  • Không
  • 0
  • Đặng Văn Đ "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0