55
ngày 15/08/2017
  • 89
  • 133
  • Trịnh Văn P trộm cắp tài sản - phạm tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 138 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  • Không
  • 0
  • Trịnh Văn P trộm cắp tài sản

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0