55
ngày 11/05/2023
 • 52
 • 74
 • G - Công ty T
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Công ty G làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau: 1. Đối với Hợp đồng mua bán căn hộ số 2XX/2016/HĐMB/C O Resort – MN ngày 24/11/2016) gồm: - Yêu cầu buộc Công ty T phải trả cho Công ty G khoản thu nhập cam kết còn chưa thanh toán của nửa năm 2019 là: 110.146.964 đồng và năm 2020 là: 220.293.298 đồng, năm 2021 là: 220.293.298 đồng và nửa năm 2022 là: 110.146.964 đồng, tổng cộng: 660.879.894 đồng. - Yêu cầu Tòa án chấm dứt thực hiện Hợp đồng mua bán căn hộ số 2XX/2016/HĐMB/C O Resort – MN ngày 24/11/2016 do Công ty T vi phạm các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. - Yêu cầu Công ty T phải trả cho Công ty G số tiền đã thanh toán: 2.019.361.008 đồng (Hai tỷ không trăm mười chín triệu ba trăm sáu mươi một ngàn lẻ tám đồng). - Yêu cầu Công ty T phải trả cho Công ty G số tiền phạt vi phạm tương đương với 8% số tiền Công ty G đã thanh toán cho Công ty T = 2.019.361.008 đồng x 8% = 161.548.880 đồng. 2. Đối với Hợp đồng mua bán căn hộ số 2YY/2016/HĐMB/C O Resort – MN ngày 24/11/2016) gồm: - Yêu cầu buộc Công ty T phải trả cho Công ty Cổ phần Thực phẩm G khoản thu nhập cam kết còn chưa thanh toán của nửa năm 2019 là: 127.406.890 đồng, năm 2020 là: 254.813.780 đồng, năm 2021 là: 254.813.780 đồng, nửa năm 2022 là: 127.406.890 đồng, tổng cộng: 764.441.340 đồng. - Yêu cầu chấm dứt thực hiện Hợp đồng mua bán căn hộ số 2YY/2016/HĐMB/C O Resort – MN ngày 24/11/2016 do Công ty T vi phạm các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. - Yêu cầu buộc Công ty T phải trả cho Công ty G số tiền đã thanh toán 2.335.752.987 VNĐ (Hai tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn chín trăm tám mươi bảy đồng. - Yêu cầu buộc Công ty T phải trả cho Công ty G số tiền phạt vi phạm tương đương với 8% số tiền Công ty G đã thanh toán cho Công ty T = 2.335.752.987 đồng x 8% = 186.877.677 đồng. Tổng số tiền Công ty G yêu cầu Tòa án buộc Công ty T phải trả cho Công ty Cổ phần Thực phẩm G = 660.879.894 đồng + 2.019.361.008 đồng + 161.548.880 đồng + 764.441.340 đồng + 2.335.752.987 đồng + 186.877.677 đồng = 6.128.861.786 đồng. Trong quá trình giải quyết Công ty T đã thanh toán tiếp cho Công ty G năm 2022 số tiền 210.000.000 đồng. Vậy số tiền Công ty T phải thanh toán tiếp cho Công ty G là: 6.128.861.786 đồng - 210.000.000đồng = 5.918.861.786 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/05/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập