19/2018/HSST
ngày 24/04/2018
  • 137
  • 210
  • Buon ban hang cam - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự