20/2018/HSST
ngày 24/04/2018
  • 541
  • 439
  • Nguyễn Văn Đoàn tàng trữ hàng cấm - phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (điều 191 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  • Không
  • 0
  • Nguyễn Văn Đoàn tàng trữ hàng cấm

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0