Kết quả tìm kiếm: 89 bản án, quyết định

số 26/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính

Giám đốc thẩm
Không
 • 360
 • 56
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định áp dụng biện pháp hành chính


số 25/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 365
 • 188
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 30/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

Giám đốc thẩm
Không
 • 309
 • 59
Hành chính
0

Khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất


số 22/2019/HC-GĐT ngày 09/10/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản

Giám đốc thẩm
Không
 • 194
 • 39
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 18/2019/HC-GĐT ngày 23/08/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

Giám đốc thẩm
Không
 • 505
 • 128
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định truy thu thuế giá trị gia tăng


số 16/2019/HC-GĐT ngày 15/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 222
 • 43
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai


số 17/2019/HC-GĐT ngày 15/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 161
 • 34
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính


số 15/2019/HC-GĐT ngày 15/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 220
 • 57
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai


số 12/2019/HC-GĐT ngày 12/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 161
 • 46
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại


số 14/2019/HC-GĐT ngày 12/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 138
 • 41
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng


số 14/2019/HC-GĐT ngày 12/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 139
 • 48
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng


số 13/2019/HC-GĐT ngày 12/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 140
 • 36
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại


số 09/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 232
 • 79
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai


số 11/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 141
 • 43
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 10/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 330
 • 68
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 08/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác

Giám đốc thẩm
Không
 • 257
 • 86
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai


số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 03/04/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

Giám đốc thẩm
Không
 • 497
 • 80
Hôn nhân và gia đình
0

Tranh chấp về ly hôn, chia tài sản sau ly hôn


số 07/2019/HC-GĐT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 150
 • 45
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 06/2019/HC-GĐT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 238
 • 60
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 02/2019/HC-GĐT ngày 28/03/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 212
 • 59
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại


Tổng 89 bản ghi, 5 trang

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập