Kết quả tìm kiếm: 117 bản án, quyết định

số 26 /2020/HC-GĐT ngày 06/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 200
 • 37
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai


số 25/2020/HC-GĐT ngày 06/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 190
 • 36
Hành chính
0

khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 24/2020/HC-GĐT ngày 06/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 163
 • 39
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 23/2020/HC-GĐT ngày 06/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ xử phạt vi phạm hành chính

Giám đốc thẩm
Không
 • 223
 • 46
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại


số 04/2020/HNGĐ-GĐT ngày 15/09/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

Giám đốc thẩm
Không
 • 230
 • 23
Hôn nhân và gia đình
0

Vụ án hôn nhân và gia đình


số 19 /2020/HC-GĐT ngày 20/08/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

Giám đốc thẩm
Không
 • 142
 • 45
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng


số 17/2020/HC-GĐT ngày 20/08/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 98
 • 37
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 18/2020/HC-GĐT ngày 20/08/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 95
 • 24
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 22/2020/HC-GĐT ngày 20/08/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện QĐ hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân

Giám đốc thẩm
Không
 • 80
 • 20
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


số 20/2020/HC-GĐT ngày 20/08/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 91
 • 31
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 16/2020/HC-GĐT ngày 15/07/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 82
 • 26
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 15/2020/HC-GĐT ngày 15/07/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 76
 • 26
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 02/2020/HNGĐ-GĐT ngày 08/07/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

Giám đốc thẩm
Không
 • 214
 • 31
Hôn nhân và gia đình
0

tranh chấp về ly hôn, nuôi con và chia tài sản chung


số 01/2020/HC-TT ngày 19/05/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Tái thẩm
Không
 • 81
 • 33
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 02/2020/HC-GĐT ngày 17/02/2020 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 119
 • 27
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định cưỡng chế


số 25/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 505
 • 826
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 26/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính

Giám đốc thẩm
Không
 • 509
 • 142
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định áp dụng biện pháp hành chính


số 27/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 84
 • 40
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định hành chính trong việc giải quyết tranh chấp đất đai và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


số 30/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

Giám đốc thẩm
Không
 • 442
 • 117
Hành chính
0

Khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất


số 29/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 76
 • 33
Hành chính
0

khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


Tổng 117 bản ghi, 6 trang

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập